Закон за туризма

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

В сила от 01.10.2002 г.

Обн. ДВ. бр.56 от 7 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.80 от 5 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 21 Март 2008г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.

(2) Държавната политика в туризма се определя от Министерския съвет.

(3) Държавните органи в рамките на своята компетентност провеждат държавната политика в туризма и създават подходящи условия за неговото развитие.

 

Чл. 2. Целта на закона е да:

 1. осигури условия за развитие на туризма като отрасъл с приоритетно значение;
 2. въведе единни критерии за извършване на туристически дейности;
 3. осигури защита на потребителите на туристическия продукт;
 4. определи правата и задълженията на лицата, имащи отношение към туризма;
 5. (доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) регламентира контрола върху туристическите дейности и качеството на туристическия продукт.

 

Чл. 3. (1) Законът регулира туризма като съвкупност от специфични стопански дейности, пътувания, участия в културни прояви, форуми и други, осъществявани в туристически обекти и насочени към създаване, предлагане, реализация и потребление на стоки и услуги, които формират туристическия продукт.

(2) Туристически дейности са:

 1. туроператорската дейност и туристическата агентска дейност;
 2. хотелиерството и ресторантьорството;
 3. предоставянето на допълнителни туристически услуги.

(3) Туристически обекти са:

 1. средствата за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища;
 2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) местата за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги;
 3. заведенията за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;
 4. местата за упражняване на туроператорска и туристическа агентска и информационна дейност;
 5. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) плажовете – плажове към естествени водни обекти (морски, речни и езерни) и плажове към изкуствени водни обекти (язовирни и към плувни басейни);
 6. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) ски-пистите – ски-писти за алпийски ски и сноуборд и ски-писти за ски-бягане;
 7. (предишна т. 5, изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) центровете и местата за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги: балнеоложки, спортни, развлекателни и др.;
 8. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) музеите, резерватите, културните ценности по Закона за културното наследство, както и културните институти по Закона за закрила и развитие на културата;
 9. (предишна т. 7, доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) националните паркове, природните паркове, резерватите, поддържаните резервати, защитените местности и природните забележителности по Закона за защитените територии;
 10. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) туристическите хижи – туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и заведения за хранене, прилежащи към туристическите хижи – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване.

(4) Туризмът е:

 1. ваканционен;
 2. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) културно-исторически;
 3. екологичен;
 4. здравен и балнеоложки;
 5. спортен;
 6. селски;
 7. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) конгресен;
 8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) друг.

 

Чл. 3а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Не се допуска отказ от предоставяне на туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, както и предоставянето им с по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията.

(2) Лицата, предоставящи туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, са длъжни да обявяват техните цени в еднакъв размер спрямо всички туристи, като не се допуска различно третиране на туристите или поставянето на част от тях в по-неблагоприятно положение спрямо друга част от тях, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията.

(3) Изискванията на ал. 2 се прилагат и в случаите, когато обявените цени на туристическите услуги се посочват в Интернет, в рекламни и търговски брошури и издания, както и в радио- и телевизионни предавания.

 

Чл. 4. Държавата осъществява политиката си в туризма, като:

 1. съдейства за развитието му като отрасъл с приоритетно значение за националната икономика;
 2. създава нормативна база за неговото развитие в съответствие с международните норми, правила и обичайната практика;
 3. осигурява финансово и реализира национална реклама на туристическия продукт;
 4. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) създава условия за развитие на ваканционния, културно-историческия, екологичния, здравния и на балнеоложкия, спортния, селския, конгресния и друг туризъм;
 5. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) осъществява управление и контрол върху качеството на туристическия продукт;
 6. осъществява междудържавното сътрудничество в туризма.

 

Глава втора.
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Държавни органи

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма провежда държавната политика в туризма, като:

 1. разработва краткосрочни концепции и програми за развитие на туризма и предлага на Министерския съвет за приемане стратегия за развитие на туризма;
 2. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт; извършва регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност и категоризация на туристически обекти в предвидените от закона случаи;
 3. разработва и контролира изпълнението на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама;
 4. провежда съвместно с компетентните ведомства държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;
 5. подпомага дейността по привличане на инвестиции и за реализиране на проекти за развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище; съдейства за изграждането и поддържането на инфраструктурата, свързана с туризма;
 6. взаимодейства с органите на местното самоуправление и местната администрация и с областните управители при осъществяване на правомощията им в сферата на туризма;
 7. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;
 8. участва в разработването, оценяването и контрола върху изпълнението на програми и проекти, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;
 9. осъществява методическото ръководство на дейността на регионалните и местните туристически информационни центрове;
 10. взаимодейства със съответните ведомства и организира съвместната дейност по развитието и утвърждаването на отделните видове туризъм;
 11. организира създаването и поддържането на единната система за туристическа информация, включително на Националния туристически регистър;
 12. ръководи Националния съвет по туризъм;
 13. издава правилниците за дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти и на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти и организира и ръководи дейността им в качеството си на техен председател;
 14. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България популяризира българския туризъм в чужбина и координира дейността на българските културни институти и дружества в чужбина по популяризирането на българската история и културно наследство;
 15. осигурява информационното обслужване и подпомага участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма;
 16. разработва и участва в обсъждането на проекти на нормативни актове в областта на туризма.

 

Чл. 5а. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.)

 

Чл. 6. (1) Областният управител провежда държавната политика в туризма на територията на областта, като:

 1. организира съвместно с туристическите сдружения разработването на стратегия и програми за развитието на туризма и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите са част от областния план за регионално развитие и се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, както и на местните и регионалните туристически ресурси и нужди;
 2. координира с кметовете от областта и с други областни управители в региона реализацията на Националната програма за развитие на туризма.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Областният съвет за регионално развитие по Закона за регионалното развитие подпомага областния управител в изпълнението на функциите му по този закон.

 

Раздел II.
Национален съвет по туризъм. Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти. Експертна комисия по категоризация на туристически обекти (Загл. изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Създава се Национален съвет по туризъм като държавно-обществен консултативен и координационен орган към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Председател на Националния съвет по туризъм е министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя представителите на държавата в Националния съвет по туризъм съгласувано с ръководителите на съответните държавни ведомства.

(4) В състава на Националния съвет по туризъм участват представители на:

 1. държавата, определени по реда на ал. 3;
 2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) туристически сдружения, определени при условия и по ред в правилника по ал. 6;
 3. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, определени при условия и по ред в правилника по ал. 6;
 4. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) национално представените сдружения на потребителите в Република България, определени при условия и по ред в правилника по ал. 6;
 5. Националното сдружение на общините в Република България.

(5) Националният съвет по туризъм:

 1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) утвърждава годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма, в т. ч. на годишната програма за национална туристическа реклама;
 2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
 3. координира осъществяването на националната реклама в областта на туризма;
 4. (отм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)
 5. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) обсъжда разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната;
 6. дава становища по проекти на нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна;
 7. обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;
 8. обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми;
 9. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) обсъжда и анализира подготовката за туристическите сезони и резултатите от тях;
 10. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;
 11. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги.

(6) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя броя на членовете на Националния съвет по туризъм, осигурява организационно-техническото му обслужване и издава правилник за неговата организация и дейност.

 

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

 

Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

 

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Към министъра на икономиката, енергетиката и туризма се създават Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и Експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Председател на комисиите по ал. 1 е министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) В състава на ЕКРТТА се включват с равен брой гласове представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения на туроператорите и туристическите агенти, от друга страна.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 се включват с равен брой гласове представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения на хотелиерите и ресторантьорите, от друга страна.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. – ДВ, бр. 50 от 2010 г.) В състава на ЕККТО при категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 се включват с равен брой гласове представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и представител на Министерството на физическото възпитание и спорта, от една страна, и представители на национално представените туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на съответните туристически обекти, от друга страна.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Членовете на комисиите по ал. 1 се определят със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на съответното сдружение.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Организацията на работа, съставите и дейността на комисиите по ал. 1 се уреждат със съответни правилници, издадени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Раздел III.
Органи на местното самоуправление и местната администрация

Чл. 10. (1) Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на съответната община в съответствие с приоритетите на националната стратегия и съобразно местните туристически ресурси и потребности.

(2) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за:

 1. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища, свързващи курортите с аерогари, жп гари и автогари, както и с културните ценности;
 2. опазване, поддържане и развитие на зелените площи;
 3. изграждане на информационни туристически центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
 4. реклама в страната и в чужбина на туристическите обекти, намиращи се на територията на общината.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Кметът на общината:

 1. (отм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)
 2. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) създава и ръководи консултативен съвет по въпросите на туризма;
 3. създава общинска експертна комисия по категоризиране на туристическите обекти, в чийто състав половината от членовете са представители на туристически сдружения, работещи на територията на общината, ако има такива;
 4. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) определя категорията на туристическите обекти по чл. 52, ал. 1 по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране;
 5. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) създава и поддържа регистър на категоризираните туристически обекти по чл. 52, ал. 1 на територията на общината;
 6. заверява регистрите за настанените туристи на лицата, извършващи туристическа дейност хотелиерство на територията на общината;
 7. съдейства за рекламата на туристическия продукт на общината;
 8. организира информационното обслужване на туристите, включително чрез създаване на туристически информационни центрове или бюра;
 9. съдейства за поддържането и опазването на природните и културно-историческите обекти на територията на общината;
 10. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи;
 11. съдейства на държавните органи при провеждането на политиката в туризма и извършването на контрол върху качеството на туристическия продукт на територията на общината.

 

Чл. 10а. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) На територията на всяка развиваща туризъм община се създава консултативен съвет по въпросите на туризма по предложение на кмета или на туристическо сдружение.

(2) Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) В състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват равен брой представители на местната администрация, от една страна, и представители на туристически сдружения и други юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към развитието на туризма, сдружения на местния бизнес и на потребителите, от друга страна.

(4) Кметът на общината определя броя на членовете на консултативния съвет по въпросите на туризма съгласно ал. 3.

(5) Консултативният съвет по въпросите на туризма:

 1. изработва и предлага на общинския съвет програмата по чл. 10, ал. 1;
 2. (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) прави предложения и дава становища по въпроси, които са от съществено значение за развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическия данък.

(6) Консултативният съвет по въпросите на туризма взема решенията си с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете.

(7) Организацията на работа, числеността и съставът на консултативния съвет се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.

 

Раздел IV.
Туристически сдружения

Чл. 11. (1) В Република България могат да се създават туристически сдружения, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.

(2) Сдруженията по ал. 1 се създават на териториален и професионален принцип и могат да бъдат:

 1. национални, регионални и местни сдружения;
 2. браншови и продуктови сдружения.

 

Чл. 12. (1) Туристическите сдружения в съответствие със своя устав:

 1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните органи на централната и местната администрация и на местното самоуправление;
 2. участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на региона и на общината и съдействат за тяхното изпълнение;
 3. съдействат за рекламата на туристическия продукт;
 4. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или бюра;
 5. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) участват с представители в ЕККТО;
 6. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) участват с представители в ЕКРТТА;
 7. съдействат за повишаването на професионалната квалификация на кадрите в туризма;
 8. участват в контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма;
 9. регламентират професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове и сезират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството.

(2) Туристическо сдружение, което е регистрирано като сдружение с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, разходва имуществото си за развитието и утвърждаването на туризма.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туристическите сдружения подпомагат работата на държавните и на местните органи за осъществяване на политиката в областта на туризма и в управлението и контрола върху качеството на туристическия продукт.

 

Чл. 13. Държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели.

 

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Туристическите сдружения предоставят в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма документи за регистрация, легитимиращи ги като такива съгласно изискванията за вписване в Националния туристически регистър.

 

Глава трета.
ФИНАНСОВО ПООЩРЯВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

Чл. 15. (1) Държавата поощрява финансово развитието на туризма чрез осигуряване на средства за:

 1. национална реклама в областта на туризма;
 2. контрол върху качеството на туристическия продукт;
 3. единна система за туристическа информация;
 4. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) обучение и квалификация на кадрите в туризма;
 5. анализи и прогнози за състоянието и развитието на туризма;
 6. социологически проучвания в туризма на национално равнище;
 7. участия в проекти по международни програми.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2008 г., в сила от 21.03.2008 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Средствата по ал. 1 се предоставят ежегодно по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както следва:

 1. субсидия от централния бюджет;
 2. приходи от:

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) такси за регистрация на туристически дейности и за категоризиране на туристически обекти;

б) (доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) наложените от председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите глоби и имуществени санкции по този закон;

в) лихви;

г) други средства, определени с нормативен акт.

(3) Средства за развитието на туризма се осигуряват и чрез дарения и помощи, както и по международни програми и споразумения.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Средствата по ал. 2 и 3 се разходват въз основа на годишната програма, приета от Националния съвет по туризъм.

(5) Годишната програма се приема от Националния съвет по туризъм до края на месец май на предходната година.

 

Чл. 16. (1) (Отм. – ДВ, бр. 119 и бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)

(2) (Изм. – ДВ, бр. 119 и бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) Средствата за развитието на туризма в общината се набират с решение на общинския съвет от:

 1. (изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси;
 2. наложените от кмета на общината глоби и имуществени санкции по този закон;
 3. таксите за категоризиране на туристически обекти по чл. 55, ал. 4;
 4. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
 5. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет;
 6. лихви;
 7. други източници.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Средствата по ал. 2 се разходват само за дейностите по чл. 10, ал. 2.

 

Глава четвърта.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Раздел I.
Туроператорска и туристическа агентска дейност

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по този закон лица.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Регистрацията се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Регистърът е публичен.

(3) За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в регистъра се вписва лице, което отговаря на следните изисквания:

 1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
 2. има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
 3. лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и стаж;
 4. е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
 5. е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;
 6. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност;
 7. не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация през последните 12 месеца;
 8. не е с отнет лиценз/заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.

(4) Изискванията по ал. 3, т. 2, 3 и 4 се конкретизират в наредба, приета от Министерския съвет.

(5) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Туроператорска или туристическа агентска дейност може да се извършва и от лице, установено в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ако при установяване на територията на Република България представи копие от документ, удостоверяващ правото му да извършва такава дейност, и удостоверение или друг документ от кредитна или застрахователна институция, съдържащ данни за наличието на застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения.

 

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) За вписване в регистъра лицата по чл. 17, ал. 3 подават заявление по образец, в което се посочват: видът на туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и единен идентификационен код, когато има такива, както и адрес на туристическия обект. Към заявлението се прилагат:

 1. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;
 2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 3. справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
 4. копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност;
 5. справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност;
 6. копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението;
 7. копие от предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1;
 8. декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз/регистрация и не е с отнет лиценз/заличена регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност;
 9. документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата по ал. 10.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Заявлението по ал. 1 с приложените към него документи и документите по чл. 17, ал. 5 се подават в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти разглежда заявленията и документите по ал. 1 в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.

(4) В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по ал. 1 ЕКРТТА дава на лицето 30-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 5 започва да тече от датата на отстраняване на непълнотата, съответно нередовността.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма въз основа на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в министерството извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(7) Действието на регистрацията и удостоверението за регистрация е безсрочно.

(8) Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват.

(9) На регистрираните лица се издава удостоверение за регистрация, което се поставя на видно място в туристическия обект.

(10) За разглеждането на документи и вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.

(11) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) Лицата по чл. 17, ал. 5 се вписват служебно в регистъра на туроператорите и туристическите агенти, като действието на регистрацията им е съобразно срока на представените от тях документи.

 

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) Регистриран туроператор може да подаде заявление за регистрация като туристически агент, ако отговаря на изискванията, отнасящи се за туристическа агентска дейност по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4. В тези случаи туроператорът подава заявление за регистрация като туристически агент, към което прилага документите по чл. 18, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) В случаите по ал. 1 регистрацията се извършва по реда на чл. 18. За разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистрация като туристически агент не се заплащат такси.

 

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Регистрацията се заличава със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма:

 1. по искане на регистрираното лице;
 2. при смърт на физическото лице – едноличен търговец, съответно при прекратяване на юридическото лице;
 3. (нова – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) с изтичане действието на регистрацията – за случаите по чл. 17, ал. 5;
 4. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., предишна т. 3 – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) по мотивирано предложение на ЕКРТТА:

а) когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;

б) когато туроператорът или туристическият агент бъде обявен в несъстоятелност или в ликвидация;

в) (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) при системни нарушения на изискванията по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 4;

г) (доп. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) ако туроператорът не представи пред регистриращия орган сключен застрахователен договор по чл. 17, ал. 5 и чл. 42, ал. 1;

д) ако туроператорът или туристическият агент при осъществяване на дейността си е издал документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред;

е) (нова – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) при повторно нарушение на изискванията по чл. 27, ал. 4;

ж) (нова – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) при повторно нарушение на изискванията по чл. 30а;

з) (нова – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) при повторно нарушение на изискванията по чл. 30б.

(2) Със заличаването на регистрацията удостоверението се обезсилва.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за заличаване на регистрацията подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) При заличаване на регистрацията министърът на икономиката, енергетиката и туризма предприема съответни действия за публично оповестяване на заличаването чрез средствата за масово осведомяване.

 

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) В регистъра по чл. 17, ал. 2 се вписват:

 1. регистрационен номер;
 2. вид на туристическата дейност/дейности;
 3. фирма, седалище и адрес на управление на регистрираното лице;
 4. адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;
 5. (изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) единен идентификационен код, данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава членка;
 6. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) имената на лицата с право да управляват и /или представляват регистрираното лице;
 7. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) номер на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за регистрация и за заличаване на регистрацията;
 8. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 17, ал. 5 и чл. 42, ал. 1, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката;
 9. наложени принудителни административни мерки и санкции по този закон.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) При промяна на вписаните обстоятелства по ал. 1 регистрираното лице уведомява министъра на икономиката, енергетиката и туризма за промяната в 30-дневен срок от настъпването й. Към уведомлението се прилагат документи, удостоверяващи промяната, и документ за платена такса за вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 18, ал. 10. При необходимост се издава ново удостоверение за регистрация.

 

Чл. 22. (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

 

Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

 

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) При извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на страната туроператорът или туристическият агент сключва договори с регистрирани туроператори или туристически агенти, с лицензирани застрахователи и превозвачи, с екскурзоводи, аниматори, планински водачи, ски-учители, лица, предлагащи водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, с професионална квалификация и опит, както и с лица, извършващи туристическа дейност в категоризирани туристически обекти.

(2) (В сила от 12.05.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Изискванията към лицата по ал. 1 за професионална квалификация и опит се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) С наредбата по ал. 2 се урежда и възможността юридически лица с нестопанска цел – членове на международни организации, да извършват обучение на лицата по ал. 1 и да издават документи, които удостоверяват тяхната професионална квалификация и опит.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туроператорът или туристическият агент сключва с туриста от името и за сметка на лицензиран застраховател задължителна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ при пътувания извън страната.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) За сключването на застраховката по ал. 3 застрахователен агент по смисъла на Закона за застраховането може да бъде и юридическо лице.

 

Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туристическият ваучер се издава за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран туроператор.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туристическият ваучер може да се предоставя на туриста и от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.

(3) Туристическият агент няма право да издава собствен туристически ваучер.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туристическият ваучер се издава на туриста след сключване на договора по чл. 30, ал. 1.

(5) Туристическият ваучер се издава в не по-малко от три екземпляра и съдържа следните задължителни реквизити:

 1. номер и дата на издаването на ваучера;
 2. фирма на туроператора – издател на ваучера;
 3. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) регистрационен номер на туроператора;
 4. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) регистрационен номер за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора;
 5. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) име/имена на туриста/туристите;
 6. списък на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване;
 7. дати за изпълнение на първата и последната услуга;
 8. контрагенти по изпълнение на услугите;
 9. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) срок и начин на плащане;
 10. подпис на служителя и печат на издателя.

 

Чл. 26. В туристическите обекти за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

 

Раздел II.
Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена

Чл. 27. (1) Разпоредбите на този раздел уреждат условията и реда за осъществяване на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Организирани туристически пътувания с обща цена се формират от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него и/или чрез туристически агенти.

(3) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Организираните детски и ученически туристически пътувания с обща цена се формират от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него или чрез туристически агенти.

(4) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Организираните в системата на народната просвета детски и ученически туристически пътувания с обща цена се провеждат въз основа на сключен договор с директор на детска градина, училище или обслужващо звено по смисъла на Закона за народната просвета. Договорът се сключва след одобрение от началника на съответния регионален инспекторат по образованието.

 

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Предоставената от туроператора пряко или чрез туристически агент информация за организирани пътувания, тяхната цена и за всички други условия на договора трябва да бъде точна и пълна и не трябва да въвежда в заблуждение потребителя.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристически агент предоставя на потребителя информация в писмена форма, която трябва да съдържа:

 1. цената, обявена в левове, и начина на плащане;
 2. (доп. – ДВ, бр. 42 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.)
 3. начална и крайна дата на пътуването;
 4. начален, краен пункт и маршрут на пътуването;
 5. местоположение, категория и вид на туристическия обект;
 6. брой на нощувките, включени в туристическото пътуване;
 7. брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;
 8. минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран;
 9. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) общи данни за паспортния и визовия режим, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването;
 10. (В сила от 01.01.2003 г.) наименование на застрахователната компания, с която е сключен договорът за застраховка по чл. 42.

(3) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна, точна и четливо изписана.

(4) Туроператорът е обвързан с изложеното в информацията в писмена форма и не може да я променя освен в случаите, когато:

 1. изрично е предвидена възможност за извършване на промени в нея и потребителят е уведомен за тях преди сключването на договора;
 2. промените са направени впоследствие по споразумение между страните.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туроператорът пряко или чрез туристически агент е длъжен да предостави преди сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя.

 

Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент трябва да предостави в писмена форма на потребителя всички условия на договора преди неговото сключване.

(2) Задължението за предоставяне на информация по ал. 1 и по чл. 28, ал. 5 не се прилага при извършване на резервации и сключване на договор за организирано пътуване в последния момент.

 

Чл. 30. (1) С договора за организирано пътуване туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на потребителя срещу заплащане на определена цена.

(2) Договорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпляр от него се предоставя на потребителя.

(3) Договорът трябва да съдържа:

 1. дата и място на сключването;
 2. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) фирма, седалище, адрес на управление, регистрационен номер на туроператора и/или туристическия агент, както и име, адрес, ЕГН, данни от личния документ на потребителя;
 3. (доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 42 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2007 г., в сила от 05.10.2007 г.) фирма, седалище, адрес на управление, номер на лиценза на превозвача, използвани транспортни средства, година на производство, номер и срок на валидност на знака за първоначален технически преглед или на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозното средство, дата и час на тръгване и връщане от началния и крайния пункт и маршрута на пътуването, времето на пристигане и продължителността на престоя;
 4. местоположение, вид на туристическите обекти, тяхната категория и брой нощувки, когато пътуването включва нощувка;
 5. вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване;
 6. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена;
 7. специални изисквания на потребителя, предявени от него преди сключването на договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора;
 8. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане;
 9. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя да се преизчислява в случаите по чл. 34, ал. 1;
 10. краен срок, в който потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка и обезщетение, както и срок, в който потребителят трябва да уведоми туроператора или туристическия агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице;
 11. размер на неустойката, която потребителят дължи на туроператора при отказ от договора след срока по т. 10;
 12. минимален брой участници, ако такъв е необходим за осъществяване на пътуването, и краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран и пътуването може да бъде отменено;
 13. задължение за уведомяване на потребителя за правата му по чл. 35, ал. 1;
 14. изисквания за формата, начините и сроковете, при които потребителят има право да предяви рекламация в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора;
 15. (В сила от 01.01.2003 г.) фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил застрахователния договор по чл. 42.

(4) (Нова – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Когато предмет на договора е организирано детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена, броят на нощувките се определя в съответствие с чл. 30б.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Туроператорът не може да се позовава на липсата на реквизит на договора.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Договорът съдържа информация за съществените елементи на сключената задължителна застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ за пътувания извън страната.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент предоставя на потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ преди началото на пътуването.

 

Чл. 30а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) С договора за организирано детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена туроператорът и превозвачът се задължават да предприемат пътувания само през светлата част на денонощието.

 

Чл. 30б. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) В случай че организираното детско и ученическо туристическо пътуване с обща цена се извършва с автобусен превоз, на децата и учениците се осигурява не по-малко от 8 часа нощувка на денонощие в категоризиран туристически обект.

 

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Договорът за организирано пътуване не може да съдържа неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент е длъжен да предостави на потребителя в писмена форма след сключването на договора, но не по-късно от 7 работни дни преди началото на пътуването информация за:

 1. името или фирмата, адреса и телефонния номер на свой представител в посещаваното място, а при липса на представител – данни за установяване на контакт с организациите в посещаваното място, които могат да окажат съдействие на потребителя при възникване на затруднение; когато няма такава организация, на потребителя се предоставя телефонен или факс-номер за връзка с туроператора или туристическия агент;
 2. времето и местата на междинните спирания и връзки;
 3. вида и категорията на използваните транспортни средства и вида на мястото, което потребителят ще заеме в транспортното средство;
 4. застраховките, свързани с изпълнението на договора;
 5. възможността за сключване на застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

(2) Когато периодът между сключването на договора и началната дата на пътуването е по-кратък от 7 работни дни, информацията по ал. 1 се предоставя при сключването на договора.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) При пътуване в чужбина на малолетни или непълнолетни лица туроператорът пряко или чрез туристическия агент в срока по ал. 1 предоставя на родителя, настойника или попечителя информация, даваща възможност за пряк контакт с малолетния/непълнолетния или отговарящото за него лице на мястото на пребиваването му.

 

Чл. 33. Информацията по чл. 28, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 трябва да се предоставя и на български език.

 

Чл. 34. (1) Цената на организираното пътуване не може да се променя освен в случаите, когато това е предвидено изрично в договора и при условие, че договорът определя начина на изчисляване на промяната в цената и изменението се дължи единствено на промяна във:

 1. стойността на транспортните разходи, в това число на горивото;
 2. размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;
 3. обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

(2) Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.

(3) Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.

 

Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Когато туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, туроператорът пряко или чрез туристическия агент е длъжен да уведоми незабавно потребителя, който може:

 1. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или
 2. да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

(2) Промяна в цената с повече от 5 на сто се счита за значителна промяна на договора.

(3) Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.

(4) Когато потребителят се откаже от договора съгласно ал. 1, т. 2, той има право да избира една от следните възможности:

 1. да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или
 2. да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
 3. да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ по ал. 3.

(5) Независимо от случаите по ал. 1, 3 и 4 потребителят има право да предяви иск за обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на договора.

 

Чл. 36. (1) Когато туроператорът отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на потребителя, последният има правата по чл. 35, ал. 4; в тези случаи потребителят има и правата по чл. 35, ал. 5, освен:

 1. когато не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване на организирано пътуване и за което потребителят е уведомен писмено в сроковете, определени в договора, или
 2. ако отмяната на пътуването се дължи на непреодолима сила.

(2) Дублирането на резервации не се счита за непреодолима сила.

 

Чл. 37. (1) Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора или туристическия агент в срок, определен в договора.

(2) Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

 

Чл. 38. (1) Потребителят уведомява незабавно доставчика на услугите и туроператора или туристическия агент за всяко неточно изпълнение на договора, установено от него по време на пътуването и престоя. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга подходяща форма, включително и чрез телефакс, електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

(2) Доставчикът на услугите и туроператорът, туристическият агент или техният местен представител са длъжни в най-кратък срок от подаване на рекламацията да предприемат необходимите мерки за удовлетворяване на потребителя.

 

Чл. 39. (1) Туроператорът носи отговорност за всяко неизпълнение на своите задължения по договора независимо от това, дали тези задължения следва да бъдат изпълнени от него или от негови контрагенти.

(2) Туроператорът може да предяви иск срещу своите контрагенти при неизпълнение на задълженията по сключения между тях договор.

(3) Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

 1. потребителя;
 2. действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
 3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 туроператорът е длъжен да окаже незабавно съдействие на потребителя.

 

Чл. 40. (1) В договора за организирано пътуване може да се уговори горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора. Горната граница на отговорността на туроператора, уговорена между страните, не може да надхвърля трикратния размер на цената на пътуването.

(2) Когато отговорността на контрагентите на туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, договорът за организирано пътуване може да предвиди ограничаване на отговорността на туроператора в съответствие с разпоредбите на тези договори.

(3) Разпоредбите по ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите на телесна повреда.

(4) Извън случаите по ал. 1 и 2 в договора за организирано пътуване не могат да се включват клаузи, които освобождават туроператора от отговорността му по чл. 39, ал. 1.

 

Чл. 41. (1) Когато по време на пътуването не се изпълни значителна част от услугите по договора или туроператорът установи, че няма да е в състояние да изпълни значителна част от тези услуги, той е длъжен да предприеме всички подходящи мерки за продължаване на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя и да го обезщети при наличието на разлика между уговорените и действително предоставените услуги.

(2) В случай че туроператорът не предприеме подходящи мерки за продължаване на пътуването, потребителят може да предяви иск за обезщетение на направените от него допълнителни разходи.

(3) Когато не е възможно да се вземат подходящи мерки по ал. 1 или те не се приемат от потребителя поради основателна причина, туроператорът е длъжен:

 1. да осигури транспорт до началния пункт на пътуването или до друго договорено място, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя, и
 2. да обезщети потребителя за нанесените вреди.

 

Чл. 42. (1) (В сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператорът ежегодно сключва договор за застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива:

 1. възстановяване на платените от потребителя суми по договора преди започване на пътуването;
 2. заплащане на разликата в случаите, когато по време на пътуването са предоставени само част от услугите, уговорени в договора;
 3. разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.

(2) (В сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Когато туроператорът пряко или чрез туристическия агент не представи на потребителя договора за застраховката по ал. 1, потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

(3) (В сила от 01.01.2003 г.) Отказът на потребителя по ал. 2 трябва да е направен писмено пред туроператора или туристическия агент преди началото на пътуването.

(4) (В сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Договорът за застраховка се сключва за срок една година и се подновява или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. Туроператорът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от сключването или подновяването му за вписване в регистъра по чл. 17, ал. 2.

(5) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) При първоначална регистрация регистрираните туроператори са длъжни да представят копие от сключения договор за застраховка в 7-дневен срок от уведомяване за издаденото удостоверение за регистрация.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Условията и редът за сключване на застрахователния договор по ал. 1 се определят с акт на Министерския съвет, който регламентира и застрахователното покритие, лимитите на отговорност, начина на определяне на застрахователната премия и други.

 

Чл. 43. Разпоредбите на този раздел се прилагат и в случаите, когато за отделни туристически услуги, включени в организираното пътуване на потребителя, се издава отделен документ за плащане.

 

Чл. 43а. (Нов – ДВ, бр. 66 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) (1) Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1107/2006“, по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с въздушен транспорт.

(2) Когато предприетите мерки по ал. 1 не са съобразени с Регламент (ЕО) № 1107/2006, лицата с увреждания или с ограничена подвижност могат да претендират обезщетение за причинените им вреди. Искът за обезщетение се предявява срещу туроператора или туристическия агент пред съответния съд.

 

Раздел III.
Хотелиерство и ресторантьорство

Чл. 44. (Отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

 

Чл. 45. (1) (Предишен текст на чл. 45 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:

 1. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. (отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
 3. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

(2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, и категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 се вписват в Националния туристически регистър по чл. 58.

 

Чл. 46. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицето, предоставящо туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10, е длъжно:

 1. да предоставя туристически услуги, отговарящи на изискванията за определената категория на обекта;
 2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) да предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;
 3. да спазва българското законодателство, уреждащо престоя на туристи на територията на Република България;
 4. да постави в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 55, ал. 1 и следната информация:

а) фирмата и седалището на търговеца;

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) работното време на туристическия обект – за заведенията за хранене и развлечения;

в) името и фамилията на лицето, управител на обекта.

 

Чл. 46а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицето, предоставящо туристически услуги в туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6, е длъжно да:

 1. предоставя туристически услуги, отговарящи на изискванията за определената категория на обекта;
 2. предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

 

Чл. 47. (1) Лицата, осъществяващи хотелиерство, са длъжни:

 1. да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая;
 2. да обявяват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение;
 3. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) да обявяват цените задължително и в левове при спазване изискванията на чл. 3а, ал. 2 и 3.

(2) Лицата, осъществяващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения, са длъжни да съставят ценоразписи: лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.

(3) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.

(4) Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват и на български език.

(5) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Обявените цени в лист-менюто и в карт-менюто са с еднакъв размер за всички туристи, определен при спазване изискванията на чл. 3а, ал. 2 и 3.

(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) За всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава документ за продажба, който съдържа най-малко данни за датата на продажбата, вида на услугата и цената.

 

Чл. 48. Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство, сключват договори само с туроператори, туристически агенти, хотелиери или ресторантьори, удостоверили правото си да извършват съответния вид туристическа дейност.

 

Чл. 49. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по гражданство на туриста.

(2) Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на съответната община или от оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация за реализираните нощувки в съответната община.

(4) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., отм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

 

Раздел IV.
Категоризиране на туристическите обекти (Нов – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) На категоризиране по този закон подлежат туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10 независимо от формата на собственост и начина на стопанисване.

(2) Не подлежат на категоризиране по този закон заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, към което прилага:

 1. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3;
 4. копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект;
 5. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 55, ал. 3;
 6. копия от документите за собственост на обекта;
 7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
 8. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 9. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.

(4) На лицето по ал. 3, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за сроковете, посочени в чл. 52, ал. 3, което се поставя на видно място в обекта.

(5) Категорията на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 55, ал. 3.

(6) Категорията на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 е безсрочна.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

 

Чл. 50а. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) За определяне категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 5, 6 и 10 може да кандидатства лице, което:

 1. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.

 

Чл. 50б. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на плажа и е негов собственик или са му предоставени права за ползване върху плажа, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристическия обект, към което прилага:

 1. (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 3. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 51, ал. 5;
 4. свидетелство за съдимост на лицето, което ще осъществява функции по управление на дейностите в обекта;
 5. копие от документа за собственост на плажа, съответно от договора за концесия, за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване върху плажа;
 6. заключение от органите на държавния здравен контрол, че качеството на водата за къпане и зоната за къпане, прилежаща към плажа, отговарят на нормативната уредба, издадено не по-рано от 30 дни от датата на подаване на заявлението;
 7. схема на границите на плажа, скица на плажа или друг документ, от който е видно точното местонахождение на плажа, издадени от съответния компетентен орган;
 8. нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 9. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.

(2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) На лицето по ал. 1 се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за срока, посочен в чл. 52, ал. 3, т. 2, което се поставя на видно място в обекта.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категория на плаж се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, спазване на здравните изисквания и предлагани туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 5.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категорията на плажа е безсрочна.

 

Чл. 50в. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лицето, което ще предоставя туристически услуги на територията на ски-писта и което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото съоръжение, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране на туристическия обект, към което прилага:

 1. (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 3. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 51, ал. 7;
 4. копия от документите за собственост на съоръженията, прилежащи към туристическия обект, или съответно от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че на лицето са му предоставени права за ползване върху съоръженията;
 5. документ, удостоверяващ въвеждането на прилежащите към туристическия обект съоръжения в експлоатация;
 6. скица на ски-пистата с посочено наименование на пистата в мащаб 1:5000;
 7. обзорна карта с местонахождение на пистата;
 8. решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение или решение да не се извършва ОВОС, издадени в случаите и по реда на Закона за опазване на околната среда, или писмено съгласие по реда на Закона за защитените територии;
 9. нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.

(2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) На лицето по ал. 1 се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за срока, посочен в чл. 52, ал. 3, т. 2, което се поставя на видно място в обекта.

(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категория на ски-писта се определя на база съответствие с минималните задължителни изисквания за обезопасеност, информационна обезпеченост, сложност на ски-пистата и достъп до планинския участък и предоставяни туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 7.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категорията на ски-писта е безсрочна.

 

Чл. 50г. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 10, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристическия обект, към което прилага:

 1. (изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
 3. формуляр за определяне на категорията по образец, посочен в наредбата по чл. 51, ал. 9;
 4. копия от документите за собственост на обекта или удостоверение от публичния регистър на спортните обекти и обектите за социален туризъм по чл. 48а от Закона за физическото възпитание и спорта;
 5. копие от договор за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 6. нотариално заверено пълномощно – оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 7. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4.

(2) На лицето по ал. 1 се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, валидно за срока, посочен в чл. 52, ал. 3, т. 2, което се поставя на видно място в обекта.

(3) Категорията на туристическите хижи и на заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани туристически услуги, посочени в наредбата по чл. 51, ал. 9.

(4) Категорията на туристическите хижи и на заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, е безсрочна.

 

Чл. 51. (1) Средствата за подслон и местата за настаняване, както и заведенията за хранене и развлечения се категоризират в следните категории: „една звезда“, „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ или „пет звезди“.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Видовете средства за подслон, местата за настаняване, заведения за хранене и развлечения, и техните характеристики се определят в наредбата по чл. 55, ал. 3.

(3) Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към средствата за подслон и местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на средството за подслон или мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.

(4) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Плажовете се категоризират в следните категории: „А“, „В“ и „С“.

(5) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. – ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Категоризирането на плажовете се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма съвместно с министъра на физическото възпитание и спорта.

(6) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Ски-пистите се категоризират в следните категории: „Зелена“, „Синя“, „Червена“ и „Черна“.

(7) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 12.05.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., доп. – ДВ, бр. 50 от 2010 г.) Категоризирането на ски пистите се урежда с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма съвместно с министъра на физическото възпитание и спорта.

(8) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се категоризират в следните категории: „един еделвайс“, „два еделвайса“ и „три еделвайса“.

(9) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Категоризирането на туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, се урежда с наредба, приета от управителния съвет на Българския туристически съюз и утвърдена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Чл. 52. (1) Кметът на общината по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране определя категория на:

 1. средствата за подслон – категория „една звезда“, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
 2. семейните хотели, пансионите, къщите и самостоятелните стаи, както и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“;
 3. другите места за настаняване – категория „една звезда“, „две звезди“, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
 4. самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория „една звезда“ и „две звезди“.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на ЕККТО определя категория на:

 1. средствата за подслон – категория „две звезди“, „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
 2. местата за настаняване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи – категория „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
 3. самостоятелните заведения за хранене и развлечения – категория „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“;
 4. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) плажовете – категория „А“, „В“ и „С“;
 5. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) ски-пистите – категория „Зелена“, „Синя“, „Червена“ и „Черна“;
 6. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) туристическите хижи и заведенията за хранене, прилежащи към туристически хижи – „един еделвайс“, „два еделвайса“ и „три еделвайса“.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Определянето на категорията на туристически обект по ал. 1 и 2 се извършва:

 1. за обектите по ал. 1 – в срок до два месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета на съответната община;
 2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) за обектите по ал. 2 – в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Чл. 53. (1) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категория на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 се прекратява:

 1. (отм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)
 2. по искане на собственика на туристическия обект;
 3. при промяна на вида на туристическия обект;
 4. при реконструкция или разширение на туристическия обект;
 5. при повторно нарушение на изискванията на чл. 46, т. 1;
 6. (отм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.)
 7. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1 и 3.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) След прекратяване категорията на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 нова категория на обекта се определя по реда на наредбата по чл. 55, ал. 3, съответно по чл. 51, ал. 9.

(3) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Категория на плаж и на ски-писта се прекратява:

 1. по искане на лицето, което е собственик на туристическия обект или на което са предоставени права за ползване върху плажа, съответно по искане на лицето, което е собственик на прилежащото към туристическия обект съоръжение или на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
 2. при обявяване в ликвидация или несъстоятелност на лицето по чл. 50б, ал. 1 или по чл. 50в, ал. 1;
 3. при системни нарушения на изискванията, посочени в наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7.

(4) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) При прекратяване категорията на туристически обект министърът на икономиката, енергетиката и туризма предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.

(5) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Когато лицето, предоставящо туристически услуги в туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10, иска категорията на обекта да бъде променена, то предприема съответно действията по чл. 50, ал. 3, чл. 50б, ал. 1, чл. 50в, ал. 1 или чл. 50г, ал. 1.

 

Чл. 54. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категоризиращият орган отказва определянето на категория при неизпълнение на изискванията за съответния вид туристически обект, определени съответно в наредбите по чл. 51, ал. 5, 7 и 9 и в наредбата по чл. 55, ал. 3.

(2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Категоризиращият орган определя категория, различна от заявената, при неизпълнение на изискванията за съответната категория на туристическия обект, определени в наредбата по чл. 55, ал. 3, съответно по чл. 51, ал. 9.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта на категоризиращия орган, с която се отказва определянето на категория или се определя категория, различна от заявената, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 55. (1) На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в зависимост от техния вид, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.

(2) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., сила от 12.05.2004 г.) Условията и редът за определяне на категорията на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията се уреждат в наредба, приета от Министерския съвет.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) За категоризирането на туристически обекти се заплащат такси в размери и по начин, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

 

Чл. 56. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) При промяна на собствеността върху категоризиран обект, лицето, придобило собствеността, подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) При промяна на наемателя на категоризиран обект, наемателят подава заявление до категоризиращия орган за отразяване на променените обстоятелства в Националния туристически регистър.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) В случаите по ал. 1 и 2 определената категория на туристическия обект се запазва.

 

Раздел V.
Единна система за туристическа информация (Предишен раздел IV – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

Чл. 57. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма и председателят на Националния статистически институт разработват единна система за туристическа информация, която включва Националния туристически регистър и статистическите данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз – ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм.

 

Чл. 58. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Създава се Национален туристически регистър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, който съдържа информация за:

 1. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) регистрираните туроператори и туристически агенти;
 2. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6;
 3. категоризираните средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения и лицата, упражняващи дейност хотелиерство и ресторантьорство в тях;
 4. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) категоризираните туристически хижи и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи, и лицата, упражняващи дейност хотелиерство и ресторантьорство в тях;
 5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) туристическите сдружения;
 6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) туристическите информационни центрове или бюра.

 

Чл. 59. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Вписванията в регистъра се правят от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице служебно или след постъпило заявление за отразяване на промени във вписаните обстоятелства.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Лицата, за които е настъпила промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра по чл. 58, са длъжни да заявят писмено в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма или в съответната община промяната в едномесечен срок от нейното настъпване.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) За изграждане и попълване на регистъра се набират данни от Комисията за защита на потребителите, други държавни органи, общините на територията на Република България и от представителите на туристическите сдружения.

(4) В Националния туристически регистър се водят всички изменения на вписаните обстоятелства.

(5) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Национално представените туристически сдружения могат да съдействат на министъра на икономиката, енергетиката и туризма при извършване на проверки относно вписаните в регистъра обстоятелства.

 

Чл. 60. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Кметовете на общините се задължават да водят регистър по реда на наредбата по чл. 63 на всички категоризирани от тях на територията на общината туристически обекти и да предоставят информация относно вписванията по този регистър в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в 30-дневен срок от датата на заповедта за определената категория на туристическия обект.

(2) Регистрите по ал. 1 са неразделна част от Националния туристически регистър.

 

Чл. 61. (1) В регистъра се вписват следните данни и обстоятелства:

 1. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) за регистрираните лица:

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) номер на удостоверението за регистрация;

б) вид на туристическата дейност;

в) фирма, седалище и адрес на управление;

г) адрес на мястото/местата на упражняване на дейността, телефон, факс, електронна поща;

д) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) единен идентификационен код, данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава членка;

е) (изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) имената на лицата с право да управляват и/или представляват регистрираното лице;

ж) (отм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.)

з) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) номер на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за регистрация, отказ или заличаване на регистрацията, съответно обезсилване на удостоверението за регистрация;

и) (В сила от 01.01.2003 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) номер и дата на сключения застрахователен договор по чл. 17, ал. 5 и чл. 42, име на застрахователя и срок на валидност на застраховката;

к) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;

 1. (доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) за категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10:

а) номер на удостоверението;

б) вид на обекта;

в) наименование на обекта;

г) адрес на обекта, телефон, факс;

д) категория на обекта;

е) капацитет на обекта;

ж) фирма/име, седалище/местожителство и постоянен адрес на собственика на обекта;

з) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) единен идентификационен код, данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава членка на собственика на обекта;

и) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г., в сила от 12.08.2005 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код, данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава членка на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефон, факс, електронна поща;

к) срок на валидност на категорията;

л) входящ номер на заявлението за определяне на категория;

м) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) номер на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ понижаване или прекратяване на категорията;

н) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;

 1. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) за категоризираните плажове и ски-писти:

а) номер на удостоверението;

б) вид на обекта;

в) наименование на обекта;

г) категория на обекта;

д) фирма (име, седалище), местожителство и постоянен адрес на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;

е) (изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) единен идентификационен код или ЕГН на собственика на плажа или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху плажа, съответно на собственика на прилежащото към ски-пистата съоръжение или на лицето, на което са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;

ж) (изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) номер на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за определяне на категорията, за отказ или прекратяване на категорията;

з) наложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;

 1. (предишна т. 3, изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) за туристическите сдружения:

а) наименование, седалище и адрес на сдружението;

б) вид на сдружението;

в) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) съд, номер на делото, партида, регистър, том и страница по съдебната регистрация на дружеството, код по БУЛСТАТ, регистрационен номер в регистъра към Министерството на правосъдието, ако сдружението извършва общественополезна дейност;

г) трите имена, ЕГН и постоянен адрес, телефон, факс, електронна поща на представителя;

д) трите имена на членовете на управителния съвет, постоянен адрес, телефон, факс, електронна поща;

е) брой на членуващите в сдружението организации и лица;

ж) адрес, телефон, факс, електронна поща на туристическия информационен център или бюро;

з) данни за националната представителност на сдружението.

(2) Информацията в регистъра е публична в частта й относно:

 1. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) наименование на лицето, седалище, адрес на упражняване на дейността и телефон, вид и номер на издаденото удостоверение за регистрация;
 2. (доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) определената категория, срока на валидност, наименование, адрес и телефон, вид и капацитет на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 и лицето, извършващо туристическа дейност в категоризирания обект;
 3. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) определената категория, наименование, вид на туристическия обект по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 и лицето, което е собственик на плажа или са му предоставени права за ползване върху него, съответно е собственик на прилежащото към ски-пистата съоръжение или са му предоставени права за ползване върху прилежащото към ски-пистата съоръжение;
 4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) наименование, вид, адрес и телефон на сдружението и неговия представител, адрес и телефон на туристическите информационни центрове или бюра.

(3) Всеки може да иска справки за вписани в регистъра обстоятелства от публичната информация по ал. 2.

 

Чл. 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице изисква оперативна статистическа информация за аналитични и прогнозни цели в туризма от лицата, регистрирани за извършване на туристически дейности, от лицата, упражняващи дейност в категоризирани туристически обекти, от държавните и общинските органи и туристическите сдружения, която те са длъжни да предоставят.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) При поискване от страна на лицата по ал. 1 министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице е длъжно да им предостави аналитична туристическа информация.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министерството на вътрешните работи предоставя ежемесечно на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма гранична статистика за влизанията на чуждестранни граждани в Република България и за пътуванията на български граждани с цел туризъм в чужбина.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г.) Събирането на статистическата информация от страна на Главна дирекция „Гранична полиция“ се извършва по служебен път, без да се изисква от преминаващите българската граница лица да попълват други документи или формуляри освен тези, свързани с митническия контрол.

 

Чл. 63. (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министерският съвет приема наредба за организацията на Единната система за туристическа информация по предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Глава пета.
КОНТРОЛ

Чл. 64. (1) Контролът по спазването на закона и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществява от:

 1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) министъра на икономиката, енергетиката и туризма;
 2. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) председателя на Комисията за защита на потребителите;
 3. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)
 4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) кметовете на общините.

(2) Длъжностните лица, оправомощени от органите по ал. 1, имат право:

 1. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) да извършват проверки на място и по документи;
 2. (предишна т. 1 – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) на свободен достъп в подлежащите на контрол туристически обекти;
 3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от контролираните лица, като не разгласяват информацията, представляваща служебна или търговска тайна, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения;
 4. (нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) на достъп до всички документи, свързани пряко или косвено с нарушение на този закон или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, въвеждащи изискванията на Директива 90/314/ЕИО на Съвета за туристическите пътувания с обща цена, независимо от формата на документа;
 5. (нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да разпоредят на всяко лице да предостави сведения за нарушения по т. 4, които са му известни;
 6. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., предишна т. 4 – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по закона;
 7. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., предишна т. 5 – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да привличат експерти в съответната област, когато за проверката се изискват специални знания или умения;
 8. (нова – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., предишна т. 6 – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да налагат глоби и имуществени санкции.

(3) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) По време на извършването на контрола длъжностните лица съставят констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срок за изпълнение.

(4) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Ръководителят на съответния контролен орган по ал. 1 има право да:

 1. разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението по ал. 2, т. 4;
 2. изиска от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението по ал. 2, т. 4 и, ако е необходимо, да го задължи да направи декларацията обществено достояние;
 3. разпореди прекратяване или забрана на всяко нарушение по ал. 2, т. 4 и, ако е необходимо, да направи разпореждането за прекратяване или забрана на нарушението обществено достояние.

(5) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Органите по ал. 1 могат да координират дейността си по този закон с контролните органи по други закони.

 

Чл. 64а. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., отм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

 

Чл. 64б. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите извършва последващ контрол за спазване на изискванията:

 1. към туроператорите и туристическите агенти;
 2. за категоризация на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10;
 3. на чл. 3а.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите в резултат на контрола по ал. 1:

 1. налага глоби и имуществени санкции;
 2. уведомява кметовете на общините при неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 1;
 3. налага принудителна административна мярка временно затваряне на туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 10 в случаите на:

а) извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация;

б) предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 или в обект, на който не е издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране;

в) повторен отказ на достъп до проверявания туристически обект от лицето, извършващо дейността в обекта, или повторен отказ за предоставяне на изисканите за проверката документи;

 1. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) уведомява министъра на икономиката, енергетиката и туризма в случаите на системни нарушения на изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 и чл. 24, ал. 1 и 4;
 2. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) уведомява министъра на икономиката, енергетиката и туризма в случаите на нарушения на изискванията на чл. 53, ал. 1, т. 3, 4 и 5 за категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10;
 3. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) уведомява министъра на икономиката, енергетиката и туризма в случаите на системни нарушения на изискванията, посочени в наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7;
 4. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) уведомява министъра на икономиката, енергетиката и туризма в случаите на нарушения на изискванията на чл. 46, т. 1 за категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10.

(3) Принудителната административна мярка по ал. 2, т. 3 се налага до отстраняване на констатираното нарушение.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите в 7-дневен срок уведомява министъра на икономиката, енергетиката и туризма за наложените от него глоби и имуществени санкции и за наложената принудителна административна мярка по ал. 2, т. 3 за вписването им в Националния туристически регистър.

(5) (Нова – ДВ, бр. 66 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) Комисията за защита на потребителите контролира изпълнението на задълженията на туроператорите и туристическите агенти по Регламент (ЕО) № 1107/2006 в качеството й на национален орган, отговарящ за изпълнението на този регламент.

 

Чл. 64в. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 23.02.2010 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Кметовете на общините извършват контрол за спазване на изискванията за категоризация на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, посочени в чл. 45, ал. 1, т. 1 и 3, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 3, чл. 50, ал. 5, чл. 53, ал. 1, т. 3 – 5, чл. 56, ал. 1 и 2 и чл. 59, ал. 2.

(2) Кметовете на общините в резултат на контрола по ал. 1:

 1. налагат глоби и имуществени санкции;
 2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) прекратяват категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1, както и в случаите по чл. 64б, ал. 2, т. 2;
 3. понижават категорията на категоризираните от тях туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1;
 4. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) уведомяват министъра на икономиката, енергетиката и туризма в случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 49, ал. 3 за туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, категоризирани по чл. 52, ал. 2.

 

Чл. 65. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма:

 1. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) заличава регистрацията на лицето, което извършва туроператорска или туристическа агентска дейност в случаите по чл. 20, ал. 1;
 2. (изм. и доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) прекратява категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите по чл. 53, ал. 1;
 3. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) прекратява категорията на категоризираните обекти по чл. 3, ал. 3, т. 5 и 6 в случаите по чл. 53, ал. 3;
 4. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) прекратява категорията на категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10 в случаите по чл. 53, ал. 1;
 5. (предишна т. 3, изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., предишна т. 4 – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) понижава категорията на категоризираните от него туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1;
 6. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) понижава категорията на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10 в случаите на неизпълнение на изискванията на чл. 46, т. 1;
 7. (нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) уведомява председателя на Комисията по търговия и защита на потребителите за регистрираните туроператори и туристически агенти и за категоризираните туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.)

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.)

(4) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.)

(5) (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.)

(6) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г.)

 

Чл. 66. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Актовете по прилагане на принудителните административни мерки се издават, обжалват и изпълняват по реда, установен от Административнопроцесуалния кодекс.

 

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 67. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Който извършва туроператорска или туристическа агентска дейност, без да притежава удостоверение за регистрация, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв.

 

Чл. 68. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект, с нелицензиран превозвач, с екскурзовод, планински водач, ски-учител, аниматор, с лице, предлагащо водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, което не притежава съответната професионална квалификация и опит съгласно чл. 24, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

 

Чл. 69. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Хотелиер или ресторантьор, който сключи договор с нерегистриран туроператор, туристически агент, хотелиер или ресторантьор, който няма право да извършва съответната туристическа дейност, се наказва с имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.

 

Чл. 70. Туроператор или туристически агент, който не издаде или не предостави туристически ваучер на туриста, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

 

Чл. 70а. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Туристически агент, който издаде собствен туристически ваучер, се наказва с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

 

Чл. 70б. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Туроператор или туристически агент, който извършва туроператорска или туристическа агентска дейност в нарушение на изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4, се наказва с имуществена санкция от 200 до 500 лв.

(2) За повторно и за всяко следващо нарушение имуществената санкция е от 500 до 1000 лв.

 

Чл. 71. Туроператор или туристически агент, който издаде или предостави туристически ваучер, несъдържащ всички задължителни реквизити, се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв.

 

Чл. 72. Който предоставя туристически услуги в некатегоризиран туристически обект, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

 

Чл. 72а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) (1) Който при предоставяне на туристически услуги в туристически обект по чл. 3, ал. 3 не изпълни задълженията си по чл. 3а, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв. или с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв. – за юридически лица и еднолични търговци.

(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 наказанието е в размер от 700 до 3000 лв.

 

Чл. 73. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) Който предоставя туристически услуги в категоризиран туристически обект с по-ниско качество от изискваното за притежаваната категория, се наказва с имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

 

Чл. 74. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Хотелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за подслон не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

 

Чл. 75. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Който при извършване на хотелиерство в място за настаняване или туристическа хижа не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

 

Чл. 76. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Туроператор или туристически агент, който не поставя удостоверение за регистрация на видно място в туристическия обект, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

 

Чл. 77. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Лице, което предоставя туристически услуги в туристически обект по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 10, в който на видно място не е поставено удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

 

Чл. 78. (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Който постави надпис в нарушение на чл. 55, ал. 2 или предостави невярна информация за вида, наименованието и категорията на туристическия обект, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

 

Чл. 78а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (1) Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 27, ал. 4, се наказва с имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

(2) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 наказанието е в размер на 20 000 лв.

 

Чл. 79. Туроператор или туристически агент, който наруши разпоредбите на чл. 28, 29 и 33, се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв.

 

Чл. 80. Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв.

 

Чл. 81. Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 3, се наказва с имуществена санкция от 250 до 2500 лв.

 

Чл. 81а. (Нов – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) (1) Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30а, се наказва с имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

(2) Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30б, се наказва с имуществена санкция в размер на 10 000 лв.

(3) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 или 2 наказанието е в размер на 20 000 лв.

 

Чл. 82. (В сила от 01.01.2003 г.) Туроператор, който не сключи договор по чл. 42, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.

 

Чл. 83. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

 

Чл. 84. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Единната система за туристическа информация се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

 

Чл. 85. Който не изпълни задължението си по чл. 56, ал. 1 или 2, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.

 

Чл. 86. Хотелиер или ресторантьор, който не изпълни задължението си по чл. 46, т. 4 или по чл. 47, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

 

Чл. 86а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) На физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица за нарушения на наредбите по прилагането на закона, за които не са предвидени санкции по тази глава, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв.

 

Чл. 86б. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Длъжностно лице, което не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

 

Чл. 86в. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) За неизпълнение на разпореждане по чл. 64, ал. 2, т. 5 и ал. 4 на виновните лица се налага глоба в размер от 250 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в двоен размер.

 

Чл. 86г. (Нов – ДВ, бр. 66 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) Налага се имуществена санкция от 2000 до 10 000 лв. на:

 1. туроператор или туристически агент, който не изпълни задълженията си по чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2006;
 2. туроператор или туристически агент, който не изготви правила за безопасност и ограничения и с това наруши разпоредбата на чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2006;
 3. туроператор или туристически агент, който не изпълни задължението си по чл. 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2006;
 4. туроператор или туристически агент, който не представи информация за нужда от оказване на помощ на лице с увреждане или с намалена подвижност на летищен оператор съгласно чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1107/2006.

 

Чл. 87. (1) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от длъжностни лица, определени от председателя на Комисията за защита на потребителите, или от длъжностни лица на общинската администрация, определени от кмета на съответната община.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Наказателните постановления се издават от председателя на Комисията за защита на потребителите или от оправомощени от тях длъжностни лица, съответно от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

 • 1. По смисъла на този закон:
 1. „Турист“ е всяко физическо лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга. За статистически цели се ползват понятията за посетител и международен посетител, определени от Световната организация по туризъм и приети от Статистическата комисия на ООН.
 2. (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) „Хотелиерство“ е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона или с издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране средства за подслон, места за настаняване и туристически хижи.
 3. „Хотелиер“ е лице, което извършва хотелиерство.
 4. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) „Ресторантьорство“ е предоставянето на туристически услуги във всички видове категоризирани по закона заведения за хранене и развлечения и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи.
 5. „Ресторантьор“ е лице, което извършва ресторантьорство.
 6. „Туристически продукт“ е съвкупността от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.
 7. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) „Туроператорска дейност“ е организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.
 8. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) „Туроператор“ е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туроператорска дейност.
 9. „Туристическа агентска дейност“ е извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.
 10. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) „Туристически агент“ е лице, регистрирано по реда на този закон за извършване на туристическа агентска дейност.
 11. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) „Туристически ваучер“ е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга.
 12. „Основни туристически услуги“ са нощувка и хранене, както и транспортни услуги, осъществявани при спазване изискванията на действащото законодателство в областта на транспорта.
 13. (изм. и доп. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) „Допълнителни туристически услуги“ са услуги, свързани с пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, яхтинг, сърф, ски-училища, училища за водни спортове и други услуги, способстващи развитието на туризма.
 14. „Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания)“ са пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги:

а) транспорт;

б) нощувка;

в) други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или нощувка, съставляващи значителна част от пътуването и когато те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато обхващат период, по-дълъг от 24 часа, или включват нощувка.

14а. (нова – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) „Организирано детско и ученическо туристическо пътуване“ е организирано пътуване, при което потребителите на пътуването са лица до 19 години, придружавани от възрастни лица.

14б. (нова – ДВ, бр. 42 от 2007 г.) „Светлата част на денонощието“ включва периода от изгрева до залеза на слънцето по данни на националната метеорологична служба.

 

 1. „Потребител на организирани индивидуални или групови туристически пътувания с обща цена“ е лице:

а) което сключва договор за туристическо пътуване с обща цена, или

б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване с обща цена, или

в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или

г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване с обща цена съгласно чл. 37.

 1. „Туристическо сдружение“ е юридическо лице с нестопанска цел, независимо от неговото наименование, създадено с цел развитие на туризма.
 2. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) „Национално представено туристическо сдружение“ е юридическо лице с нестопанска цел, което обединява:

а) (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) най-малко 25 на сто от лицата, регистрирани за извършване на туристическа дейност, или

б) (изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) лицата, извършващи туристическа дейност най-малко в 25 на сто от категоризираните туристически обекти.

 1. „Местно туристическо сдружение“ е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни общини и обединява лица, извършващи туристически дейности, и други лица, имащи отношение към развитието на туризма на съответната територия.
 2. „Регионално туристическо сдружение“ е юридическо лице с нестопанска цел, което се създава на територията на една или повече съседни области и обединява местни туристически сдружения и други лица, имащи отношение към развитието на туризма.
 3. „Браншово туристическо сдружение“ е юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на отрасъла като цяло.
 4. „Продуктово туристическо сдружение“ е юридическо лице с нестопанска цел, което представлява интересите на отделен сегмент от туристическия продукт.
 5. „Повторно“ е нарушението, което е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
 6. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) „Плаж“ е общодостъпна и обезопасена зона в непосредствена близост до естествен или изкуствен воден обект, предназначена за рекреационни дейности, в която се предлагат и потребяват туристически услуги.
 7. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) „Воден обект“ е постоянно или временно съсредоточие на води в естествено или изкуствено създадени форми на релефа.
 8. (нова – ДВ, бр. 39 от 2004 г., в сила от 14.11.2004 г.) „Ски-писта“ е общодостъпен, обособен и обезопасен планински участък, на който се предлагат и потребяват туристически услуги, свързани с практикуване на ски-спортове (ски – алпийски дисциплини, сноуборд и ски-бягане).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 • 2. Този закон отменя Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 71 от 1998 г.; изм., бр. 111 от 2001 г.).

 

 • 3. Изискванията на чл. 22, т. 5 и чл. 53, ал. 1, т. 6 се прилагат и за лицата, неполучили издадените им лицензионни или категорийни символики до влизането в сила на закона.

 

 • 4. Лицата, лицензирани за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност до влизане в сила на този закон, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на този закон и нормативните актове по неговото прилагане в срок до 1 януари 2003 г.

 

 • 5. (1) С влизане в сила на този закон издадените лицензи за хотелиерство, ресторантьорство и семейно хотелиерство преустановяват действието си.

(2) Разпоредбите на чл. 18, ал. 1 и 3 от отменения Закон за туризма не се прилагат за търговците, извършващи хотелиерство, ресторантьорство или семейно хотелиерство, от деня на обнародването на този закон до 1 октомври 2002 г.

 

 • 6. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105, 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28 и 45 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 1. В чл. 1:

а) досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 2 буква „г“ се отменя;

б) създава се ал. 2:

„(2) Местна такса е и туристическата такса, която се внася в общинския фонд за развитие на туризма.“

 1. В глава трета раздел IV се изменя така:

„Раздел IV

Туристическа такса

Чл. 93./span>. (1) Таксата се заплаща за ползване на средство за подслон и място за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(2) Приходите от туристическата такса се внасят в общинския фонд за развитие на туризма.

Чл. 93а. (1) Размерът на таксата се определя с решение на общинския съвет не по-късно от 30 юни на предходната година.

(2) Ако общинският съвет не определи таксата в срока по ал. 1, за следващата година остава в сила размерът на таксата, действаща през предходната година.

Чл. 94. Таксата се заплаща от всяко лице, ползващо средство за подслон или място за настаняване, едновременно със заплащането на услугата.

Чл. 95. (1) Лицата до 18-годишна възраст, жените над 55 и мъжете над 60 години заплащат туристическа такса в размер 50 на сто от определената от общинския съвет такса за съответната община.

(2) За лицата по ал. 1 се записват данните, удостоверяващи съответното им качество.

Чл. 96./span>. Туристическата такса се определя в размер не по-висок от един лев на лице за ден.

Чл. 97./span>. Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване, и се внася в общинския фонд за развитие на туризма до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.“

 

 • 7. В Закона за общинските бюджети (обн., ДВ, бр. 33 от 1998 г.; изм., бр. 69 от 1999 г., бр. 9 от 2001 г. – РЕШЕНИЕ № 2 на Конституционния съд от 2001 г.) в чл. 6, ал. 2, т. 2 буква „г“ се изменя така:

„г) ползване на средство за подслон или място за настаняване;“.

 

 • 8. Държавните и общинските органи, приели или издали нормативни актове, в които има класификация на видове места за настаняване, средства за подслон и заведения за хранене и развлечения, са длъжни в срок до една година от влизане в сила на закона да направят произтичащите от него изменения.

 

 • 9. (1) Наредбите по чл. 18, ал. 1, чл. 42, ал. 5, чл. 55, ал. 3, тарифите по чл. 18, ал. 2 и чл. 55, ал. 4 и устройственият правилник на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация се приемат от Министерския съвет с влизането в сила на закона.

(2) Наредбата по чл. 63 и правилникът за състава, организацията и дейността на Националния съвет по туризъм по чл. 8 се издават от министъра на икономиката с влизането в сила на закона.

(3) Наредбата по чл. 50, ал. 6 се приема от управителния съвет на Българския туристически съюз и се утвърждава от министъра на икономиката с влизането в сила на закона.

(4) Устройственият правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите и Наредба № 3 за защита на потребителите при обозначаване на цените на стоките и услугите се привеждат в съответствие с този закон с влизането му в сила.

 

 • 10. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2005 г., в сила от 01.04.2005 г., изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

 • 11. Параграф 6 относно измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси влиза в сила от 1 януари 2003 г.

 

 • 12. Законът влиза в сила от 1 октомври 2002 г. с изключение на разпоредбите по чл. 19, ал. 3, чл. 23, ал. 1, т. 2, чл. 28, т. 10, чл. 30, ал. 3, т. 15, чл. 42, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 61, ал. 1, т. 1, буква „и“, чл. 65, ал. 3, т. 2 и чл. 82, които влизат в сила от 1 януари 2003 г.

––––––––-

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 23 май 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. – ДВ, БР. 39 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 14.11.2004 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 28 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2005 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

 

 • 62. (В сила от 12.05.2004 г.) (1) Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация към министъра на икономиката се преобразува в Агенция по туризма към министъра на икономиката.

(2) Дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения, служебните и трудовите правоотношения със служителите на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация преминават към Агенцията по туризъм.

(3) В едномесечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“ министърът на икономиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление за преобразуване на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация и за приемане на устройствен правилник на Агенцията по туризъм.

 

 • 63. (В сила от 12.05.2004 г.) В 6-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ Министерският съвет приема наредбите по чл. 51, ал. 5 и 7 и чл. 55, ал. 3.

 

 • 64. (В сила от 12.05.2004 г.) В 6-месечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ министърът на икономиката съвместно с министъра на образованието и науката, министъра на културата, министъра на младежта и спорта и министъра на здравеопазването издава наредбата по чл. 24, ал. 2.

 

 • 65. (1) Лицензираните туроператори и туристически агенти се регистрират служебно в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) В срока по ал. 1 лицензираните туроператори трябва да представят в Министерството на икономиката сключен застрахователен договор по чл. 42, ал. 1. В случай че след изтичане на срока по ал. 1 лицензиран туроператор не представи застрахователния договор по чл. 42, ал. 1, той не подлежи на вписване в регистъра.

(3) Лицензите, издадени до влизане в сила на този закон, се смятат за невалидни след изтичане на срока по ал. 1.

 

 • 66. (1) (Изм. – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Когато към датата на влизане в сила на наредбата по чл. 51, ал. 5 има приети от Министерския съвет решения, съответно подписани договори за предоставяне на концесия върху морски плажове – част от крайбрежната плажна ивица, тези морски плажове получават категория „С“ по право.

(2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Концесионерите на морските плажове по ал. 1 подават заявление за получаване на категория „С“ по право, съдържащо необходимата по чл. 61, ал. 1, т. 3 информация, за вписване в Националния туристически регистър.

(3) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Към заявлението по ал. 2 се прилага заверено копие от договора за предоставяне на концесия върху морския плаж.

(4) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Концесионерите на морските плажове по ал. 1 получават категорийна символика, включваща удостоверение и табела, без да заплащат такса.

 

 • 67. (1) В случаите когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за издаване на лиценз за туроператорска или туристическа агентска дейност, процедурата се довършва по реда на този закон.

(2) В случаите когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, процедурата и категоризацията се довършват по реда на този закон.

 

 • 69. Този закон влиза в сила в 6-месечен срок след обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите по § 8, § 22, относно чл. 24, ал. 2, § 39, относно чл. 51, ал. 5 и 7, § 43, относно чл. 55, ал. 3, § 62, § 63, § 64 и § 68, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2005 Г.)

 

 • 13. Навсякъде в закона думите „министърът на икономиката“, „министъра на икономиката“ и „Министерството на икономиката“ се заменят съответно с „министърът на културата и туризма“, „министъра на културата и туризма“ и „Министерството на културата и туризма“.

 

 • 14. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на културата преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.

 

 • 15. (1) Подзаконовите нормативни актове, издадени или утвърдени на основание на Закона за туризма от или съвместно с министъра на икономиката или от Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката, запазват действието си.

(2) Регистрацията на туроператори и туристически агенти и определените категории на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, извършени от министъра на икономиката, се запазват.

 

 • 16. (1) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за регистрация, съответно за издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност от министъра на икономиката, процедурата се довършва от министъра на културата и туризма.

(2) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от министъра на икономиката, процедурата се довършва от министъра на културата и туризма.

 

 • 17. В едномесечен срок от влизане в сила на този закон министърът на икономиката предава на министъра на културата и туризма регистъра по чл. 58 и цялата документация към него.

…………………………………………………………………………………………………………

 

 • 35. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 12, който влиза в сила от 15 март 2005 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

(ОБН. – ДВ, БР. 39 ОТ 2005 Г.)

 

 • 15. Този закон влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
 1. член 7, ал. 1, т. 18, чл. 10, ал. 1, т. 2 и § 10, 11 и 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила 9 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“, и
 2. параграф 14 от преходните и заключителните разпоредби, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

 

 • 58. Навсякъде в закона думите „Министерството на културата и туризма“, „министърът на културата и туризма“, „министъра на културата и туризма“, „изпълнителният директор на Агенцията по туризъм“ и „изпълнителния директор на Агенцията по туризъм“ се заменят съответно с „Държавната агенция по туризъм“, „председателят на Държавната агенция по туризъм“, „председателя на Държавната агенция по туризъм“, „председателят на Държавната агенция по туризъм“ и „председателя на Държавната агенция по туризъм“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

 

 • 59. Правомощията на изпълнителния директор на Агенцията по туризъм се прекратяват от датата на влизане в сила на този закон.

 

 • 60. (1) Агенцията по туризъм към министъра на културата и дирекция „Национална туристическа политика“ на Министерството на културата се преобразуват чрез сливане в Държавна агенция по туризъм.

(2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Агенцията по туризъм, се поемат от Държавната агенция по туризъм.

(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Агенцията по туризъм преминават към Държавната агенция по туризъм съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

(4) Трудовите и служебните правоотношения със служителите на дирекция „Национална туристическа политика“ на Министерството на културата преминават към Държавната агенция по туризъм при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

 

 • 61. Държавната агенция по туризъм е правоприемник на всички права върху Националния туристически регистър и цялата документация към него.

 

 • 62. Министерският съвет приема устройствен правилник на Държавната агенция по туризъм в срок един месец от влизането в сила на този закон.

 

 • 63. (1) Бюджетът на Държавната агенция по туризъм за 2005 г. се определя на базата на двустранен протокол за прехвърляне на бюджетни кредити между министъра на културата и министъра на икономиката и енергетиката.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по съответните бюджети.

 

 • 64. (1) Регистрацията на туроператори и туристически агенти и определените категории на туристическите обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3, извършени от министъра на културата и туризма, се запазват.

(2) Определените категории „три звезди“, „четири звезди“ и „пет звезди“ на категоризираните до влизането в сила на този закон туристически хижи се заменят съответно с „един еделвайс“, „два еделвайса“ и „три еделвайса“. Новата категорийна символика на вече категоризираните туристически хижи се издава служебно от председателя на Държавната агенция по туризъм в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

 

 • 65. (1) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за регистрация, съответно за издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност от министъра на културата и туризма, процедурата се довършва от председателя на Държавната агенция по туризъм.

(2) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от министъра на културата и туризма, процедурата се довършва от председателя на Държавната агенция по туризъм.

(3) В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 10, процедурата се довършва от председателя на Държавната агенция по туризъм по реда на този закон.

 

 • 66. (1) Подзаконовите нормативни актове, издадени или утвърдени на основание на Закона за туризма от или съвместно с министъра на културата и туризма или приети от Министерския съвет по предложение на министъра на културата и туризма, запазват действието си и се прилагат, доколкото не противоречат на този закон.

(2) Министерският съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм привежда подзаконовите нормативни актове по ал. 1 в съответствие с този закон в едномесечен срок от влизането му в сила.

 

 • 67. (1) Министерският съвет приема наредбите по чл. 24, ал. 2 и по чл. 63 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.

(2) Наредбата по чл. 51, ал. 9 се приема в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 88. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2006 Г.)

 

 • 34. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на чл. 3, ал. 3, чл. 159 и 160, които влизат в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

 

 • 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква „д“ и т. 4, буква „в“, § 11, т. 1, буква „б“ и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

 

 • 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
 1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II „Обжалване по съдебен ред“, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 – 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 – 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата „окръжния“ с „административния“ и замяната на думите „Софийския градски съд“ с „Административния съд – град София“, които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
 2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
 3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. – ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

 

 • 56. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

 

 • 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 4, т. 1 и 5, които влизат в сила от деня на влизане в сила на Закона за електронната търговия.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНA ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

(ОБН. – ДВ, БР. 80 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 05.10.2007 Г.)

 

 • 40. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на:
 1. параграфи 9 и 12, които влизат в сила един месец след деня на обнародването му в „Държавен вестник“;
 2. параграф 20 относно чл. 89д, ал. 3, т. 4, която влиза в сила от 1 януари 2008 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. – ДВ, БР. 31 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2008 Г.)

 

 • 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от този закон промени по съответните бюджети.

 

 • 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 66 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2008 Г.)

 

 • 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
 1. параграф 1, който влиза в сила от 16 юли 2008 г.;
 2. параграф 2 относно чл. 16б, т. 4а, § 21, 25 и 28 относно чл. 143, ал. 5 и § 35, които влизат в сила от 26 юли 2008 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.)

 

 • 44. Законът влиза в сила от 10 април 2009 г., с изключение на чл. 114, ал. 2 и чл. 126, които влизат в сила от 10 април 2010 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.209 Г.)

 

 • 10. В останалите текстове на закона думите „председателят на Държавната агенция по туризъм“, „председателя на Държавната агенция по туризъм“ и „Държавната агенция по туризъм“ се заменят съответно с „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“, „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.209 Г.)

 

 • 11. (1) Държавната агенция по туризъм се закрива.

(2) Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е правоприемник на Държавната агенция по туризъм.

(3) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавната агенция по туризъм се поемат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

(4) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Държавната агенция по туризъм преминават към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.

(5) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 2 промени по съответните бюджети.

(6) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията, свързани със закриването на агенцията по ал. 1.

 

 • 12. Подзаконовите нормативни актове, издадени или приети на основание на Закона за туризма от или съвместно с председателя на Държавната агенция по туризъм или от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция по туризъм, запазват действието си.

 

 • 13. (1) Регистрацията на туроператори и туристически агенти и определените категории на туристическите обекти, извършени по чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната агенция по туризъм, се запазват.

(2) Когато към датата на влизане в сила на този закон има започната процедура за регистрация, съответно за издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност от председателя на Държавната агенция по туризъм, процедурата се довършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) Когато към датата на влизане в сила на този закон има открита процедура за категоризиране на туристически обекти по чл. 52, ал. 2 от председателя на Държавната агенция по туризъм, процедурата се довършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 • 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2010 Г.)

 

 • 13. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

 

 • 30. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 8, 9, 12 и § 20, т. 2, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.

 

Релевантни актове от Европейското законодателство

ДИРЕКТИВА 90/314/ЕИО НА СЪВЕТА от 13 юни 1990 година относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки